Icon หน้าหลัก

บทบาทหน้าที่

  • จัดทำทะเบียนฐานข้อมูลศิษย์เก่า ชื่อ – ที่อยู่ปัจจุบัน และประวัติศิษย์เก่า รวมทั้งรายชื่อและประวัติศิษย์เก่าดีเด่น โดยการประสานงานทั้งหน่วยงานภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย
  • เป็นศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลขึ้นเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
  • จัดทำข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย ในรูปของสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่ไปยังศิษย์เก่า
  • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศิษย์เก่า ศิษย์เก่าดีเด่น และเครือข่ายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
  • ประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการระดมทุนจากศิษย์เก่าเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
  • ประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่า และองค์กรต่าง ๆเพื่อให้ความร่วมมือส่งเสริม และสนับสนุนในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและต่อสาธารณะ
  • จัดกิจกรรมเชิงพัฒนาและสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันและมหาวิทยาลัย
  • จัดให้มีบริการต่าง ๆ แก่ศิษย์เก่าให้ได้รับความสะดวก และตอบสนองพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
  • ดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย