Icon หน้าหลัก

วัตถุประสงค์

  • เป็นศูนย์กลางในการติดต่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก
  • ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับบรรดาศิษย์เก่า
  • ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพของสมาชิก
  • เผยแพร่และดำรงไว้ซึ่งเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • ส่งเสริมการสงเคราะห์และให้สวัสดิการแก่บรรดาสมาชิก
  • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอันชอบธรรมของศิษย์ปัจจุบันตามความเหมาะสม
  • ส่งเสริมสามัคคีธรรมของบรรดาสมาชิก
  • ร่วมมือกับองค์กร หรือสถาบันอื่น ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษา และกิจกรรมสาธารณประโยชน์