Icon หน้าหลัก

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ และเป็นสถาบันที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ตั้งแต่ยังมีฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลจนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในปัจจุบัน ตลอดระยะเวลากว่า 100 ปี ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งศิษย์เก่าเหล่านี้ล้วนเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของมหาวิทยาลัยได้สร้างชื่อเสียงให้หน่วยงานและสังคมประเทศชาติมากมาย

“ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ” เป็นหน่วยงานในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามโครงการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2548 ทำหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน องค์กรศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย โดยเป็นศูนย์ประสานงานกลางระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ได้แก่ สมาคมศิษย์เก่า กลุ่มศิษย์เก่า ชมรมศิษย์เก่าต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา