Icon หน้าหลัก

คณะกรรมการ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานายประสงค์  บริรักษ์
นายกสมาคม

นายวีระพล  คงมั่น
อุปนายกสมาคม คนที่ 1

นายเจริญ  สุขมาลย์
อุปนายกสมาคม คนที่ 2

นายณัฐวัฒน์  ชนะวรรณโณ
อุปนายกสมาคม คนที่ 3

นายญาณพัฒน์  ชูชื่น
นายทะเบียน

นางเสาวภา  ช่วยรักษ์
เหรัญญิก

นางสาวลลิตวดี  แก้วสองเมือง
ประชาสัมพันธ์

ร.ต.ต.เกรียงไกรยุทธ์  ปักษา
ปฏิคม

นางกัลยา  แม้นมินทร์
กรรมการ

นายสมพงษ์  ช่วยเนียม
กรรมการ

นายณรงค์  รัฐภูมิศักดิ์
กรรมการ

นายสมพงศ์  ปิ่นทองพันธ์
กรรมการ

นายนภดล  บุญรัศมี
กรรมการ

นางจารุวรรณ  เพชรรักษ์
กรรมการ

นายจารุวัฒ  วนาสันติพงศ์
กรรมการ

นางสาวนิตยา  ธัญญพาณิชย์
เลขานุการ

นายประพัฒน์  เทพศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ

» ปรับปรุงข้อมูล 22/11/2561