คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า

คณะที่ปรึกษา
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๒. นายเกียรติ เจริญวิริยภาพ  
๓. นายจรูญ ลมุล  
๔. ดร.จำรัส นองมาก  
๕. นายจำลอง สวนะคุณานนท์  
๖. รศ.ดร.ชมนาท รัตนมณี  
๗. นายชอบ บุญช่วย  
๘. นายเปรื่อง ประชาชาติ  
๙. นางมลิวัลย์ อินทะเสาระ  
๑๐. ผศ.วิเชียร แก้วบุญส่ง  
๑๑. ผศ.สนอง สุวรรณวงศ์  
๑๒. ผศ.สมบูรณ์ คุปตภากร  
๑๓. นายสัญญา ณ พิบูลย์  
๑๔. นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร  
๑๕. นายอดินันท์ ปากบารา  
๑๖. นายทวี ปิยะพััฒนา  
๑๗. นายโชคชัย สมเลิศ  
๑๘. นายถนอมศักดิ์ แป๊ะเส้ง  
๑๙. นายสมพงศ์ ปิ่นทองพันธุ์  
       
คณะกรรมการบริหาร
๑. ผศ.นิรัตน์ จรจิตร นายกสมาคมฯ
๒. พลตรีบุญส่ง กำภู อุปนายก
๓. นายประสงค์ บริรักษ์ อุปนายก
๔. นายคิด เกตุแสง กรรมการ
๕. นายสมพงษ์ ช่วยเนียม กรรมการ
๖. นายสมปอง บัวบาน กรรมการ
๗. นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ กรรมการ
๘. นายเจิรญ เข็มจะระ กรรมการ
๙. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ สังขมณี กรรมการ
๑๐. รศ.วรรณี ธรรมโชติ กรรมการ
๑๑. นายพิรุณ พรหมจรรย์ กรรมการ
๑๒. น.ส.ทัศนีย์ รัตนมณี กรรมการและเหรัญญิก
๑๓. นางปวริศา สุวรรณโชติ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
๑๔. รศ.ยาใจ โรจนวงศ์ชัย กรรมการและนายทะเบียน
๑๕. นายญาณพัฒน์ ชูชื่น กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
๑๖. นายศุภกร หนูสม กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
๑๗. นายมุจรินทร์ ทองนวล กรรมการและประชาสัมพันธ์
๑๘. ร.ต.ต.เกรียงไกรยุทธ ปักษา กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
๑๙. น.ส.ลัดดา เอ้งเถี้ยว กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
๒๐. รศ.ลำดวน เกษตรสุนทร กรรมการและปฏิคม
๒๑. นายอดุลย์ หวังจิ กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
๒๒. ผศ.ประสิทธิ์ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและสาราณียกร
๒๓. ผศ.นิตยา ธัญญพาณิชย์ กรรมการและเลขานุการ
๒๔. น.ส.จุฑามาศ แก้วศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. น.ส.สภาพร ขุนทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
       
อนุกรรมการ
๑. นายสมศักดิ์ เหลาะเหม อนุกรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
๒. นายธานินทร์ แก้ววิเชียร อนุกรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
๓. นายสุภาศ โปเกลี้ยง อนุกรรมการและผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์